ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปาลจิรา ผดุงกรรณ์
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :