ชื่อ - นามสกุล :นางพัชรินทร์ บัวสนิท
ตำแหน่ง :ผอ.ศว.นว.
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา